جستجو کردن
filla-product

فواید

فعال کننده فیزیولوژیکی گیاه

کود مایع

 

نحوه اثر

هنگامی که فیلا روی گیاهان اعمال می شود، آنها فرمولاسیون را از طریق گیرنده های خاص در گیاه تشخیص می دهند که باعث ایجاد فرآیندهای آنزیمی طبیعی در گیاه می شود در نهایت افزایش رشد، ظرفیت تولیدمثلی، تحمل به تنش غیرزیستی و جذب مواد مغذی را در پی دارد. فعال شدن این مسیرهای بیوشیمیایی، تشکیل دیواره سلولی را از طریق افزایش کلسیم محدود شده در پکتات که بخشی از ساختار آن هستند، بهبود می بخشد.

زمان کاربرد فیلا

زمان و مقدار کاربرد فیلا به هدف و نوع محصول بستگی دارد. در محصولات یکساله، کاربرد اولیه برای فعال سازی اولیه مهم هستند که ظرفیت رویشی را توسعه می دهد و سپس در طول چرخه برای افزایش تولید و کیفیت حفظ می شود. در محصولات چند ساله، کاربرد در زمان های بحرانی فیزیولوژیکی، برای ترویج القای گل، گلدهی، تشکیل میوه، رشد میوه و قبل از برداشت، پیشرفت رنگ گیریی بهتر ، بلوغ و افزایش حفاظت پس از برداشت توصیه می‌شوند. بهتر است فیلا همزمان با محلول پاشی کودهای بر پایه کلسیم استفاده شود.

اختلاط پذیری

فیلا را می توان با طیف وسیعی از کودها استفاده کرد. هنگام اختلاط، دستورالعمل های زیر را برای استفاده در نظر بگیرید:

• در آب یا مخلوط هایی با pH کمتر از 5 یا بالاتر از 10 یا دارای اکسیدان قوی استفاده نکنید.

• حداکثر تا 8 ساعت پس از تهیه مخلوط استفاده شود.

• قبل از افزودن به مخزن، محصول را کمی با آب رقیق کنید. خوب مخلوط کنید و به هم زدن ادامه دهید.

توصیه هایی برای استفاده

 • زردالو

  فیلا در هنگام گلدهی، میوه دهی و در طول رشد میوه استفاده می شود، بیان ژن های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی باعث تحریک استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به تنش غیرزیستی و رشد می شود. همچنین این تحریک باعث افزایش سفتی، اندازه میوه و همگنی اندازه میوه ها می شود.

 • توت

  فیلا بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی)، منجر به سفتی میوه می گردد همچنین سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد را تحریک می‌کند. کاربرد فیلا در توت ها در مراحل فنولوژیکی جوانه گل، گلدهی کامل و تشکیل میوه ها باعث افزایش تولید میوه می شود. از طرف دیگر، استفاده قبل از برداشت باعث افزایش ماندگاری و کیفیت پس از برداشت می گردد.

 • برنج

  فیلا بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی) را تحریک میکند. سرعت فتوسنتز، تحمل به تنش غیرزیستی، رشد سیستم ریشه زایی را افزایش می دهد. استفاده از فیلا همراه با علف کش در ابتدای چرخه زراعی، در مرحله 2-4 برگی و ابتدای پنجه زنی برای گیاهان باریک برگ و در هنگام تشکیل خوشه برای گیاهان برگ پهن برگ توصیه می شود. با این تیمارها می توان تحمل محصول را در برابر تنش غیرزیستی، رشد بیشتر ریشه و تولید را افزایش داد.

 • بادام

  فیلا در هنگام گلدهی، میوه دهی و در طول رشد رویشی استفاده می شود،با بیان ژن های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره سلولی)، باعث تحریک استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به تنش غیرزیستی و رشد می شود. همچنین این تحریک باعث افزایش سفتی، اندازه، همگنی و عمر مفید میوه می شود

 • توت فرنگی

  فیلا با بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی) باعث تحریک استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد می شود. استفاده از فیلا در توت فرنگی از ابتدای گلدهی و سپس هر 14 تا 21 روز در طول دوره رویشی، باعث افزایش تولید و اندازه، محتوای کلسیم، تولید بیشتر و افزایش عمر مفید میوه ها با حفظ بالاترین کیفیت می شود.

 • آووکادو

  فیلا از مرحله فنولوژی جوانه های متورم شده و تا زمانی که میوه دهی کامل نشده است، موفق به افزایش تولید و کاهش ریزش میوه می شود. به همین ترتیب، جذب مواد مغذی را افزایش می دهد و تعادل عمومی درخت را در مراحل مهم فنولوژیکی بهبود می بخشد، هنگامی که جوانه زدن و گلدهی، میوه دهی در یک دوره زمانی کوتاه اتفاق می افتد.

 • مرکبات

  فیلا در مراحل فنولوژیکی گلدهی، اکثر گلبرگها افتاده، میوه با قطر بین 10 تا 20 میلی متر، تغییر رنگ و رسیدن پیشرفته استفاده می شود. افزایش بیان ژن‌های دخیل در جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی) باعث تحریک سفتی میوه، سرعت فتوسنتز و تحمل به تنش غیرزیستی و رشد می شود. این تحریک منجر به افزایش تولید و اندازه، محتوای کلسیم بیشتر و کمک به حفظ میوه می کند

 • گیلاس

  فیلا در زمان گلدهی، در طول رشد رویشی و ابتدای رسیدن میوه به کار می رود. بیان ژن های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در سلول)، باعث تحریک سفتی میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به تنش غیرزیستی و رشد می گردد. این تحریک باعث افزایش سفتی گیلاس، افزایش عمر مفید آن و بهبود کیفیت پس از برداشت، یکنواختی اندازه ها و غلظت بیشتر قند میوه ها می شود.

 • انبه

  فیلا در مراحل بحرانی فنولوژی کاربرد دارد، هنگام شروع گلدهی، ریزش گلبرگها و زمانی که میوه به حدود 40 درصد قطر خود می رسد.همچنین با افزایش بیان ژن‌های دخیل در جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی) باعث تحریک سفتی میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به تنش غیرزیستی و رشد می شد. این تحریک منجر به افزایش محتوای کلسیم در میوه، افزایش اندازه و حفظ بهتر میوه پس از برداشت می شود.

 • خرمالو

  فیلا در زمان گلدهی، میوه دهی و در طول رشد میوه استفاده می شود. بیان ژن های دخیل در فرآیندهای جذب و انتقال مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره های سلولی) باعث تحریک سفتی، سرعت فتوسنتز، تحمل به تنش غیرزیستی و رشد میوه می گردد. این تحریک استحکام و عمر مفید میوه را افزایش و آسیب به میوه را کاهش میدهد همچنین اندازه میوه ها را یکسان می کند

 • کدو

  فیلا از هفت روز پس از پیوند شروع و استفاده هفتگی کاربرد دارد و افزایش بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و انتقال مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی)، سفتی میوه، فتوسنتز. میزان، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد را تحریک می کند. این تحریک منجر به افزایش تعداد گل و میوه با بالاترین کیفیت می شود

 • سیب

  کاربرد فیلا در هنگام گلدهی، رشد میوه، 15و 30 روز قبل از برداشت باعث کاهش میزان لکه تلخی، افزایش قطر میوه ها و رسیدن به رنگ بهینه می شود. همچنین فیلا با بیان ژنهای دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره های سلولی) باعث تحریک استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد می شود.

 • انبه

  فیلا از مرحله فنولوژی جوانه های متورم شده و تا زمانی که میوه دهی کامل نشده است، موفق به افزایش تولید میوه، کاهش ریزش میوه و افزایش یکنواخت قطر میوه می شود. به همین ترتیب، جذب مواد مغذی را افزایش می دهد و تعادل عمومی درخت را در یک مرحله مهم فنولوژیکی بهبود می بخشد، هنگام جوانه زدن، گلدهی، میوه دهی و جوانه زنی جدید در یک دوره زمانی کوتاهی.

 • هسته دار

  فیلا در هنگام گلدهی، میوه دهی و در طول دوره رویشی میوه استفاده می شود و با بیان ژن های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره سلولی) باعث تحریک استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به تنش غیرزیستی و رشد می گردد. همچنین این تحریک باعث افزایش سفتی و اندازه میوه، همگنی بیشتر اندازه میوه ها و عمر مفید بیشتر آن ها می شود.

 • کیوی

  فیلا بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی)، استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد را تحریک می‌کند. استفاده از فیلا در کیوی در ابتدای رشد میوه و سپس تکرار آن 3 بار با فاصله 14 روزه، باعث افزایش اندازه، محتوای کلسیم بیشتر در میوه، تولید بیشتر و افزایش طول عمر مفید میوه می شود.

 • فلفل دلمه ای

  فیلا با بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی) باعث تحریک سفتی میوه، افزایش سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد می شوند. کاربرد فیلا در فلفل از 7 روز پس از نشاکاری و متعاقباً هر 21 روز در طول دوره رویشی، تحمل محصول را در برابر تنش غیرزیستی افزایش می‌دهد، رشد رویشی را بهبود می‌بخشد، کیفیت، محتوای کلسیم و سفتی میوه ها را افزایش می‌دهد و حفاظت بهتر پس از برداشت را ایجاد می کند

 • گلابی

  فیلا در هنگام گلدهی، میوه دهی و در طول دوره رویشی میوه استفاده می شود و با بیان ژن های دخیل در فرآیندهای جذب و انتقال مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره سلولی)، استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد را تحریک می کند. همچنین این تحریک باعث افزایش اندازه و تولید میوه ها می شود

 • خیار

  فیلا با کاربرد 7 روز پس از پیوند و تکرار هر 14 روز یکبار، با افزایش بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی)، باعث تحریک استحکام میوه، فتوسنتز، میزان تحمل به استرس غیرزیستی و رشد می شود. همچنین این تحریک منجر به زودرسی و افزایش تولید می شود. توسعه بهتر محصول در مرحله استقرار رخ می دهد. کیفیت میوه ها را افزایش می دهد و میوه های سفت تر با ماندگاری مطلوب به دست می آورد: کاهش وزن در طول دوره پس از برداشت به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

 • سیب زمینی

  فیلا با بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی) باعث تحریک استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد می شوند. کاربرد فیلا، هم در سیب‌زمینی آماده و هم در بذر سیب‌زمینی باعث افزایش بنیه گیاه، تعداد غده ها و یکنواختی اندازه میوه می شود.

 • زیتون

  بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی) باعث تحریک استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد می شود. استفاده از فیلا در فصل بهار؛ در هنگام جوانه زنی، در تابستان؛ هنگام میوه دهی و در پاییز؛ قبل از برداشت توصیه می شود. فیلا باعث رشد و مقاومت در برابر تنش غیرزیستی، افزایش کیفیت گلدهی، کاهش افت فیزیولوژیکی، افزایش اندازه و وزن متوسط زیتون و همچنین زودرسی و تولید بیشتر و عملکرد چربی می شود.

 • انگور

  فیلا با بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی) باعث تحریک استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد می شود. استفاده از فیلا از ابتدای رشد حبه ها تا رسیدن، باعث افزایش اندازه، غلظت کلسیم و سفتی حبه ها، افزایش طول عمر مفید خوشه ها با حفظ کیفیت مطلوب می شود.

 • گوجه فرنگی

  فیلا از 7 روز پس از پیوند و با تکرار هر 14 تا 21 روز یکبار کاربرد دارد و باعث افزایش بیان ژن های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره سلولی) باعث تحریک سفتی، سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد در میوه می شود. همچنین این تحریک منجر به افزایش میانگین وزن و تولید میوه می شود. عملکرد محصول در دوره های تنش بهبود می یابد و جذب عناصر غذایی افزایش می یابد. میوه های با کیفیت بالاتر به دست می آیند که به طور قابل توجهی حفاظت پس از برداشت را بهبود می بخشد. میوه ها وزن و استحکام خود را برای مدت طولانی تری حفظ می کنند.

 • هندوانه

  فیلا با بیان ژن‌های دخیل در فرآیندهای جذب و جابجایی مواد مغذی (از جمله کلسیم در دیواره‌های سلولی) باعث تحریک استحکام میوه، سرعت فتوسنتز، تحمل به استرس غیرزیستی و رشد می شود. کاربرد فیلا از 7 روز قبل از ورود و بلافاصله پس از خروج نشا و بین 21 تا 14 روز قبل از برداشت، رشد میوه را بهینه می کند، گلدهی را بهبود می بخشد و کیفیت آن را افزایش می دهد. همچنین منجر به تولید بیشتر، اندازه های بزرگتر و زودرس میوه می شود.

نظرات مصرف کنندگان