جستجو کردن
ارگانیک پلاس

ارگانیک پلاس-Organic plus

ارگانیک پلاس /مواد آلی فعال ترکیبی آلی حاوی عصاره های گیاهی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، مواد آلی، کربن آلی و اسیدهای آمینه می باشد. این محصول سبب ایجاد انرژی مضاعف در گیاه، افزایش قند، بهبود رنگ و طعم میوه، تسریع در رسیدن میوه و جلو افتادن برداشت، تسهیل جذب سموم و کودهای معدنی و افزایش کارایی محلول پاشی می شود. همچنین مصرف این کود در خاک، سبب افزایش مواد آلی، بهبود فعالیت بیولوژیک خاک، بهبود ساختار فیزیکی خاک و بهبود جذب عناصر خاک توسط گیاه می گردد و اثر منفی تنش های غیر زیستی مانند شوری، خشکی و… راکاهش می دهد. زمان ایده آل برای مصرف این محصول میانه تا انتهای فصل می باشد.

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

2.5%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

1.1%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

4.18%

کلسیم محلول (CaO)

1.5%

منیزیم محلول (MgO)

0.16%

گوگرد محلول (S)

0.15%

آهن محلول (Fe)

0.06%

ماده آلی (OM)

35%

کربن آلی (OC)

20%

روش مصرف

ارگانیک پلاس /مواد آلی فعال ترکیبی آلی حاوی عصاره های گیاهی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، مواد آلی، کربن آلی و اسیدهای آمینه می باشد. این محصول سبب ایجاد انرژی مضاعف در گیاه، افزایش قند، بهبود رنگ و طعم میوه، تسریع در رسیدن میوه و جلو افتادن برداشت، تسهیل جذب سموم و کودهای معدنی و افزایش کارایی محلول پاشی می شود. همچنین مصرف این کود در خاک، سبب افزایش مواد آلی، بهبود فعالیت بیولوژیک خاک، بهبود ساختار فیزیکی خاک و بهبود جذب عناصر خاک توسط گیاه می گردد و اثر منفی تنش های غیر زیستی مانند شوری، خشکی و… راکاهش می دهد. زمان ایده آل برای مصرف این محصول میانه تا انتهای فصل می باشد.

همه گیاهان: 10 تا 20 لیتر در هکتــــار (تکرار هر 15 تا 20 روز)