تارگت

تارگت دارای فرمولاسیون پیشرفته بر پایه مواد آلی و اسیدهای آمینه همراه با گوگرد و نیتروژن می باشد. این محصول سبب تحریک رشد رویشی و زایشی گیاه شده و به تولید پروتئین های ضروری گیاه کمک می کند. تارگت دارای pH اسیدی بوده و سبب اصلاح ساختار فیزیکی خاک، بهبود خاک های آهکی، تعدیل pH خاک وافزایش جذب عناصر غذایی از خاک توسط گیاه می گردد.

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

8%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

1%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

1%

منیزیم محلول (MgO)

0/4%

گوگرد محلول (S)

10/4%

آمینو اسید آزاد

1/8%

آمینو اسید کل

2/8%

ماده آلی (OM)

12/3%

کربن آلی (OC)

5/5%

روش مصرف

مصرف فقط به صورت کود آبیاری
درختان میوه: 20 تا 40 لیتر در هکتار
سبزی و صیفی: 10 تا 25 لیتر در هکتار
گیاهان زراعی: 10 تا 30 لیتر در هکتار
گلخانه: 10 تا 20 لیتر در هکتار