جستجو کردن
فیلا محصول

فیلا-Filla

فیلا محرک زیستی ارگانیک بر پایه اسیدهای آمینه، محرک های زیستی، مواد آلی و هورمون های اکسین و سیتوکینین می باشد. این محصول سبب تحریک تقسیم و رشد طولی سلول ها، ایجاد و حفظ اندام‌های گیاهی، تحریک رشد ریشه، افزایش کلروفیل و فتوسنتز، تسریع رشد و تقسیم سلولی، بهبود عملکرد و کیفیت میوه دهی و بهبود مقاومت به تنش های محیطی می شود.

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

%2

فسفر قابل استفاده (P₂O₅)

%0.75

پتاسیم محلول در آب (K₂O)

%2

منیزیم محلول (MgO)

58/0%

آمینو اسید کل

%7.5

آمینو اسید آزاد

%6.3

روش مصرف

محلول پاشی، گلخانه، جالیز و زراعت: نیم لیتر (500میلی لیتر) در هکتار
محلول پاشی درختان: نیم لیتر (500میلی لیتر) در 1000 لیتر آب
فاصله مصرف حداقل 25 روز رعایت شود