فیلا

فیلا

محرک زیستی ارگانیک بر پایه اسیدهای آمینه، محرک های زیستی، مواد آلی و هورمون های اکسین و سیتوکینین می باشد. این محصول سبب تحریک تقسیم و رشد طولی سلول ها، ایجاد و حفظ اندام‌های گیاهی، تحریک رشد ریشه، افزایش کلروفیل و فتوسنتز، تسریع رشد و تقسیم سلولی، بهبود عملکرد و کیفیت میوه دهی و بهبود مقاومت به تنش های محیطی می شود.

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

2%

فسفر قابل استفاده (P₂O₅)

75/0%

پتاسیم محلول در آب (K₂O)

2%

منیزیم محلول (MgO)

58/0%

آمینو اسید کل

7/5%

آمینو اسید آزاد

6/3%

ماده آلی (OM)

24%

کربن آلی (OC)

10%

روش مصرف

محلول پاشی، گلخانه، جالیز و زراعت: نیم لیتر (500میلی لیتر) در هکتار
محلول پاشی درختان: نیم لیتر (500میلی لیتر) در 1000 لیتر آب
فاصله مصرف حداقل 25 روز رعایت شود