جستجو کردن
هیومیکا

هیومیکا-Humica

هیومیکا از محصولات سری سوپر هیوم سری کودهای NPK محلول در آب حاوی هیومیک اسید 1-0-40 حاوی درصد بالایی از نیتروژن به همراه هیومیک اسید، ماده آلی و کربن آلی می باشد که سبب افزایش رشد رویشی و سبزینگی گیاه شده و به دلیل داشتن مواد آلی موجب افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود فرآیند ریشه زایی می گردد.
  • افزایش معنی دار رشد رویشی و سبزینگی
  • بهبود بستر کشت و افزایش حاصلخیزی
  • افزایش مواد آلی و عملکرد محصولات کشاورزی

جزئیات محصول

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

40%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

1 %

هیومیک اسید

8/7 %

ماده آلی (OM)

4/6 %

کربن آلی (OC)

5/4 %

روش مصرف

کود آبیــاری: 15 تا 20 کیلوگـــرم در هکتــــار
محلول پاشی: 2 تا 5 کیلوگــــرم در هکتـــــــار